Skip to Main Content

Page

D3ARS систем

DIGITAL DATA DISCLOSURE, ANALYSIS AND RETRIEVAL SYSTEM

Төрийнөмчидкомпани,хувьцааткомпаниболон бусадүнэтцаасгаргагчуудыннийтэдмэдээлэх,цахим өгөгдөл хүлээж авч, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, цугларсан мэдээллийг цахимаар дамжуулан олон нийтэд мэдээллэх систем юм.

D3ARS систем нь нийтэд мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүдийн тухай бүр мэдүүлж буй мэдээллийг огноо болон цагаар бүртгэж, төрийн эрх бүхий байгууллагын журмаар шаардсан мэдээллийг /filing/ мэдүүлэг гаргах замаар заавал бүрдүүлэх, мэдээллийг тогтсон маягтын дагуу системд оруулах замаар цуглуулж, баталгаажуулах, индексжүүлэх, хүлээн авах, мэдээллэх, дамжуулах, хайх ажлыг энэ систем гүйцэтгэнэ.

D3ARS СИСТЕМИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ

КОМПАНИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

 • Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, ТУЗ болонэрх бүхий этгээдийн мэдээллийг тайлагнах;
 • Компанийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангуудыг тайлагнах;
 • Үнэт цаасны танилцуулга зэргийг тодорхой маягтын дагуу харуулах;

ТАЙЛАН, НИЙТЛЭЛ

 • Төрийн өмчид болон хувьцаат компанийнхагас болон жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлангуудыг тайлагнах;
 • Компанийн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлүүдийг тайлагнах;
 • Компанийн 5 хувиас дээш болон хяналтын хувьцааг эзэмшигчдийг тайлагнах;
 • Хөрөнгө оруулагчид мэдээллийн сангийн хайлтыг компанийн нэр, салбарын бүлэг, баримт бичгийнтөрөл эсвэл гаргасан огноогоор хайх;

ХУРЛЫН ТОВ, ШИЙДВЭР, ТОГТООЛ

 • Компанийн хувьцаа эзэмшич болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тов, түүний тогтоол, шийдвэр болон холбогдохматериалыг нийтэдмэдээлэх;
 • Хурлаас гарсан шийдвэр үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, бизнест шууд нөлөөүзүүлэхүйц гэрээ, хэлцэлбайгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, дуусгаварболгох, татгалзах, гэрээний хугацаа дууссантай холбоотой мэдээллийголон нийтэд мэдээлэх;

САНХҮҮ БҮРТГЭЛ,БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

 • Компанийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, бизнестшууд нөлөө үзүүлэхүйц гэрээ хэлцэлбайгуулах мэдээллийг тайлагнах;
 • Шүүх, прокурор, төрийн эрх бүхий байгууллагаас үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хараат, охин компанийг хариуцагчаар татаж, захиргааны болон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, шүүхээс дампуурлын тухай хууль тогтоомжийн дагуу эрххүлээн авагч томилогдсон талаархмэдээллийг тайлагнах;

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ

 • Үнэ ханшид нөлөөлөхүйц мэдээ мэдээллийг ил тод болгож хөрөнгө оруулагчдынэрхашгийг хамгаална
 • Мэдээлэл хүргэх процессийг хялбаршуулна
 • Компаниудын нийтэд мэдүүлэхүүрэг бүхий мэдээллийн төрлийг нэмэгдүүлнэ
 • Үнэт цаасны зах зээлийн үр ашиг, ил тод байдал, компаниудын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ
 • Санхүүгийн тайлагнал нэг стандартад орж хөрөнгөоруулагчдад шаардлагатай мэдээллийг тайлагнана

ОЛОН УЛСАД ИЖИЛ ТӨСТЭЙ СИСТЕМ ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

    

DART

Data Analysis, Retrieval and Transfer

Since 1999, Korea

EDGAR Online Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval

Since 1992, USA

SEDAR

System for Electronic Analysis and Retrieval Since 1997, Canada

EDINET

ElectronicDisclosure for Investors Network Since 2001, Japan

    

СИСТЕМИЙГ НЭВРҮҮЛЭХИЙН ДАВУУ ТАЛ

“DARS” нь “Үнэт цаасны тухай хууль”-ийн 79-р зүйл, СЗХ-ны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” болон МХБ-ийн “Үнэт цаас гаргачаасолон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-уудад тусгасан нийтэд нээлттэй түгээгдэх мэдээллийг цахимаархүлээн авч боловсруулж мэдээллэх нэгдсэн мэдээллийн систем.

 ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭГЧДАВУУ ТАЛ

Input

СЗХ-нд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийнмэдээлэл

 • Компанийн мэдээлэл: Хаяг, байршил, үйл ажиллагааны чиглэл гм.
 • Үнэт цаас гаргачийнтогтоосон хугацаанд, тухай бүр ирүүлэх мэдээлэлболон үнэ ханш нөлөөлөх мэдээ, мэдээлэл

Corporate action буюу Компанийн үйл ажиллагааны мэдээлэл: Нэр болон үсгэн код солих,хувьцааны хуваагдалгм.

Тайланг оруулах үүрэг бүхий байгууллагад: Цахимаар ашиглаж тайлангаа оруулах тул биеэр ирж хүргүүлэх шаардлага үүсэхгүйн дээр хэвлэлтийн болон бусад үйл ажиллагааны зардал багасна.

Process

Хяналтын байгууллага буюу Санхүүгийн зохицуулах хороо

Үнэт цаас гаргагчдын нэгдсэнмэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх

Үнэт цаас гаргагчдын тайлан,мэдээ он, сар, өдөр болон цаг минутаар хүлээн авч нэгдсэнхяналт хийх боломж бүрдэж хөрөнгийн зах зээлийнхяналт зохицуулалт сайжирна.

Output

Хөрөнгө оруулагч болон бусад хэрэглэгчид хайлт хийх

 • Компанийн нэр, симболоор
 • Тайлан мэдээллийн төрлөөр

Компанийн нийтэд мэдүүлсэн огноогоор

Хөрөнгө оруулагчдын хувьд: цахим орчинд шаардлагатай мэдээллийг олж авах боломжтой болох тул хурдтай, найдвартай мөн тэнцвэртэй мэдээллийн эх үүсвэртэй болно.

МЭДҮҮЛЭГ ИЛГЭЭХ МАЯГТУУД

Нээлттэй компаниуд мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүдийн тухай бүр мэдүүлж буй мэдүүлгийг нийтдээ 30 гаруй форм буюу тогтсон маягтийндагуу, хууль журмаартогтоосон хугацаанд нийтэд мэдүүлнэ.

Хугацаат тайлан мэдүүлэх:Санхүүгийн тайлан, Ноогдол ашиг олгох эсэх тухай, ТУЗ-ын хурлын тов; ХЭХ-ын тов
Үнэ ханшид нөлөөлөхүйц мэдээ:Компанийн борлуулалт, бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус мэдээлэл оруулна.
Компанийн танилцуулага:Компанийн оршин байгаа хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, охин болон хараат компаниудын мэдээлэл оруулна
Гаргасан үнэт цаас:Компанийн болон койн гаргагчид, сангийн нэгж эрхийн гаргасан бүх үнэт цаас,
Жилийн тайлан:Жилийн эцсийн үйл ажиллагааны болон бусад тайлан
Санхүүгийн тайлан:Санхүүгийн тайлангуудыг зэрэгцүүлж болон харьцуулсан байдлаар харуулна
Эцсийн өмчлөгч:Аль улсын ямар компаниар дамжиж буйг харуулна
Ногдол ашиг:Хэдэн онд хир зэрэг ноогдол ашиг олгож байсаныг харуулна
Хөрөнгө оруулалт:Ямар компаниудын үнэт цаасанд хөрөнгө оруулсаныг харуулна
Актив хөрөнгө барьцаалуулсан байдал:Хаана, хэдэн төгрөгөөр байрьцаанд тавьсаныг харуулна
Өрийг хувьцаагаар сольсон байдал:Хэдэн онуудад өрийг хувьцаагаар сольсоынг харуулна
Эрх бүхий албан тушаалтаны цалин хөлс болон урамшуулал:Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээ, үнийн дүн, урамшуулалын хэмжээ, хэдийг төлөөд байгааг харуулна
Үнэт цаас буцаан авалт:Хэдэн төгрөгөөр ямар ханштайгаар халаасны болон буцааж худалдах зорилгоор хувьцааны арилжаалсан мэдээлэл харуулна
Дотоод арилжаа:Эрх бүхий албан тушаалтануудын хувьцаа арилжаалсан байдлыг харуулна

Нөлөө бүхий буюу 5%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчид;

Компанийн засаглалын кодекс болон ТУЗ-ын журам:

Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалт;

Гүйцэтгэх тайлан;

Нийгмийнхариуцлага;

Их хэмжээний хэлцэл:

Балансынгадуурхтайлан;

Шүүхийннэхэмжлэлүүд;

Зах зээлийн эрсдлийн тайлан;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тов;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрүүд;