Skip to Main Content

Page

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор 16’572’469 ширхэг энгийн хувьцаа нэмж гаргана
Компани бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор энэ 2022 оны 06-р сарын 20-нд олон нийтэд нэмж 9.5% буюу 16’572’469 ширхэг энгийн хувьцааг 1 ширхэг энгийн хувьцаа бүрийг 108 төгрөгөөр буюу 1.8 тэрбум төгрөгөөр худалдахаар андеррайтерын Гүүдсек ҮЦК ХХК-тай хамтран ажиллаж байна. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг охин болох компани банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх замаар үйл ажиллагааг өргөтгөж онлайн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, онлайн худалдааны компанид хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж байна.